Deklaracja dostępności Strony internetowej Zakładu do spraw Infrastruktury Miejskiej

Wstęp Deklaracji

Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu do spraw Infrastruktury Miejskiej.

Daty publikacji i aktualizacji

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Strzyżewski, zim@zim-kwidzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 643 62 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba jednostki mieści na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z miejsca postojowego zapewniono wygodny dostęp do ciągu pieszego prowadzącego do budynku. Do urzędu prowadzą cztery wejścia, dwa od ul. Warszawskiej dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym poruszających się na wózkach. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Wejścia do ogólnodostępnych pomieszczeń budynku oznaczone są tablicami informacyjnymi i kierunkowymi, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Biuro Administracji Cmentarza Komunalnego przy ul. Malborskiej oraz Biuro Targowiska Miejskiego przy ul. Kopernika to budynki posiadające po jednym wejściu prowadzącym bezpośrenio do biur obsługi, które dostosowane są osób ze szczególnymi potrzebami, w tym poruszających się na wózkach. Na terenie targoiwska wyznaczone są cztery miejsca parkignowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie cmentarza komunlanego dozwolony jest wjazd osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych w obu budynkach znajdują się na parterze. Do budynków i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Wejścia do pomieszczeń budynku oznaczone są kontrastowymi tablicami informacyjnymi. W budynkach można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.